Tr

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlarının ve ilgili Değişkenlerin İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği

Giriş: Çevre sorunları son birkaç yüzyıl boyunda her geçen yıl daha ciddi bir boyut kazanmıştır. Günümüzde bu sorunları tanımak ve bu sorunların çözümüne yönelik proaktif yaklaşımlar geliştirmek tüm bireylerin ortak sorumluluğudur. İnsanların tek başına karar vermeye başladıkları ve sivil topluma aktif katılıma başladıkları üniversite öğrenciliği dönemleri bu sorunlara yönelik tutumların önem kazandığı dönemlerdir. Amaç: Bu sebeple bu araştırmanın amacı “üniversite öğrencilerinin çevre sorularına yönelik tutumlarını ve bu tutumları etkileyen faktörleri belirlemek” olarak belirlenmiştir. Yöntem: Araştırma tarama modelinde kesitsel olarak gerçekleştirilmiştir ve veriler online anket formu ile toplanmıştır. Örneklem seçiminde tabakalı örnekleme ve basit rastgele örnekleme metodu kullanılmıştır. SPSS paket programı kullanılarak 345 anket formu üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Araştırmanın yanıt oranı %63,5 olarak gerçekleşmiştir. Katılımcıların yaş ortanca değeri 21 yıl (EK=18, Q1=20, Q3=22, EB=36), tutum puanı ortanca değeri 2,62 puan (EK= 2, Q1= 2,44, Q3= 2,73, EB=3) olarak belirlenmiştir. Kadınların erkeklerden, doğa etkinliklerine katılanların katılmayanlardan, ücretli poşet ve tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması kampanyalarını destekleyenlerin desteklemeyenlerden daha yüksek olumlu tutuma sahip olduğu tespit edilmiştir. Fakülteye, sınıfa, yaşa ve coğrafi bölgeye göre tutumun farklılaşmadığı belirlenmiştir. Sonuç: Öğrencilerin tutum puanlarını yüksek düzeyde olduğu ancak STK'lılık oranının düşük düzeyde olduğu. Erkek öğrencilerin görece daha düşük puana sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:Çevre Sorunları, Tutum, Üniversite Öğrencileri.


En

Investigation of University Students' Attitudes Towards Environmental Issues and Related Variables: The Case of Gümüşhane University

Introduction: Environmental problems have become more serious with each passing year over the last few centuries. Today, it is the common responsibility of all individuals to recognize these problems and develop proactive approaches to solve these problems. University student period, when people started to make decisions alone and started to participate actively in civil society, are periods when attitudes towards these problems gain importance. Purpose: The purpose of this study was determined as "to determine the attitudes of university students towards environmental questions and the factors affecting these attitudes". Method: The research was carried out in a cross-sectional survey model and data were collected with an online questionnaire. Stratified sampling and simple random sampling methods were used in sample selection. Analyzes were carried out on 345 questionnaires using the SPSS package program. Results: The response rate of the study was 63.5%. The median age of the participants is 21 years (min. = 18, Q1 = 20, Q3 = 22, max. = 36), the median attitude score is 2.62 points (min. = 2, Q1 = 2.44, Q3 = 2.73, max. = 3). Women were found to have a higher positive attitude than men, those who participated in nature activities were found to have a higher positive attitude than those who did not, those who supported paid bags and disposable plastics campaigns were found to have higher positive attitudes than those who did not. It was determined that the attitude did not differ according to the faculty, class, age and geographical region. Conclusion: The students' attitude scores are high, but the rate of being an NGO is low. It has been concluded that male students have relatively lower scores.

Anahtar Kelimeler:Çevre Sorunları, Tutum, Üniversite Öğrencileri.

Ayrıntılar


Yazarlar

ID Ramazan Aslan ID Esra Özböke