Tr

AV TÜFEKLERİ FABRİKASINDA ÇALIŞANLARIN İLK YARDIM BİLGİ DÜZEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş: Silah fabrikaları tehlikeli çalışma alanlarından birisidir. Yaralanma sırasında veya sonrasında işyerinde ilk yardım bilgi ve becerisinin sağlanması, çalışan sağlığı ve yaşamı üzerindeki istenmeyen sonuçları tersine çevirebilir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir av tüfeği fabrikasında çalışanların ilk yardım uygulamaları hakkındaki bilgi düzeylerini ve bu bilgi düzeyini etkileyen bazı faktörleri incelemektir. Yöntem: Kesitsel nitelikteki çalışma bir silah fabrikasında çalışan 280 personelin %85’ine (n=238) ulaşılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler literatürden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan 32 soruluk anket formu ile toplandı. İlk yardım bilgi seviyelerini ölçmek için geliştirilen testte her doğru soru için 1 puan verildi, ankete katılan kişi en fazla 20 ve en düşük 0 puan elde etmiştir. Veri analizi için SPSS 25 paket programı kullanıldı. Bulgular: Çalışanların ortalama ilkyardım bilgi puanı 11,59 ±3,63’tür. Analizlerde İlk Yardım İndeksi (İYİ) ile eğitim durumu ve ilk yardım alma isteği değişkenleri arasında bir ilişki bulundu (p <0.05). İYİ indeksi ile seçilen değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen lojistik regresyon modellemesinde, eğitim ve ilk yardım istek değişkenleri arasında bir ilişki bulunmuştur (p <0.05). Sonuç: Çalışanların çoğunun ilk yardım ortalama bilgi puanı düşük bulunmuştur. Olası yaralanmaları azaltmak için tüm çalışanlara ilk yardım eğitimi verilmelidir.

Anahtar Kelimeler:İlkyardım bilgisi,Silah fabrikası, İşçiler


En

EVALUATION OF FIRST AID KNOWLEDGE LEVELS OF EMPLOYEES WORKING IN THE HUNTING RIFLES FACTORY

Introduction: Arms factories are one of the dangerous working areas. Providing first aid in the workplace, especially during or after an injury, can reverse the unintended consequences on employee health and life. Purpose: The purpose of this study is to evaluate the knowledge level of employees in a hunting rifle factory about first aid practices and some factors affecting this knowledge level. Methods: The cross-sectional study was carried out by reaching 85% (n = 238) of 280 personnel working in a gun factory. The data were collected with a questionnaire form consisting of 32 questions created in accordance with the information obtained from the literature. In the test developed to measure the level of first aid knowledge, 1 point was given for each correct question, the person participating in the questionnaire obtained the maximum score of 20 and the lowest 0. SPSS 25 package program was used for data analysis. Results: The average first aid knowledge score of the employees is 11.59 ± 3.63. In the analyzes, a relationship was found between the First Aid İndex (FAI) and the variables of educational status and desire to get first aid (p <0.05). In the logistic regression modelling, which examines the relationship between the FAI index and the selected variables, a relationship was found between education and first aid desire variables. Conclusion: The first aid mean knowledge score of most of the employees was found to be low. In order to reduce possible injuries, all employees should be provided with first aid training.

Anahtar Kelimeler:İlkyardım bilgisi,Silah fabrikası, İşçiler

Ayrıntılar


Yazarlar

ID Kemal Baş ID Mehmet Kozyel ID Ahmet Demirci ID Cüneyt Çalışkan