Tr

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TAHLİYE VE TOPLANMA ALANLARINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Bu çalışmada, bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin toplanma alanlarına yönelik bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Araştırma Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileriyle 01.12.2019 ve 01.02.2020 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma tanımlayıcı tipte epidemiyolojik bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin Burdur merkezde bulunan dört yıllık programlarında öğrenim gören 12,800 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğü, evren büyüklüğünün bilindiği durumlarda kullanılan formül aracılığıyla 384 kişi olarak hesaplanmıştır. Örneklem yöntemi olasılığa dayalı olmayan yöntemler arasında yer alan kolayda örnekleme olarak belirlenmiştir. COVID-19 salgını ve okulların kapanması nedeniyle, ulaşılan 283 kişinin verileri değerlendirilmiştir. Araştırmada cinsiyet, ikamet yeri, sınıf düzeyi, algılanan aylık gelir durumu, öğretim durumu ve afete maruz kalma durumlarına yönelik 10 soru, tahliye ve toplanma alanlarına yönelik literatür taranarak oluşturulan 20 soru sorulmuştur. Veri analizi SPSS 21 programıyla yapılmıştır. Veri analizinde yüzdelik, ortalama ± standart sapma kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılanların %64,3’ü kadın, %44,2’si il (şehir) merkezinde yaşamaktadır. Katılımcıların %32,5’i Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, %31,8’i dördüncü sınıfta ve %82,0’si birinci öğretimde öğrenim görmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %39,9’u afetlerde tahliye ile ilgili bilgiye, %42,4’ü afetlerde toplanma yeri ile ilgili bilgiye sahip olduklarını ifade etmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %50,5’i eğitim gördükleri fakülte/yüksekokullarda toplanma yeri mevcudiyeti ile ilgili bilgisi olmadığını, %41,3’ü eğitim gördükleri fakülte/yüksekokullarında toplanma alanıyla ilgili eğitim ve tatbikatın yapılmadığını, %60,8’i eğitim gördükleri fakülte/yüksekokul binası içerisinde toplanma alanına yönlendiren tabelaların varlığı ile ilgili bilgisinin olmadığını ifade etmiştir. Sonuç: Öğrencilerin afetlerde tahliye, toplanma yeri, toplanma alanlarının varlığı, toplanma alanlarına yönelik eğitim ve tatbikatlar ile toplanma alanlarına yönlendiren tabelalar hakkında bilgilerinin yetersiz olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler:Afet, acil durum, öğrenciler, tahliye, toplanma alanı.


En

ASSESMENT OF LEVEL OF UNIVERSITY STUDENT'S INFORMATION REGARDING FOR EVACUATION AND MUSTER AREAS

Purpose: In this study, it is aimed the evaluation of students studying at a university level of knowledge regarding for disaster evacuate and muster areas. Methods: The research was conducted with students studying at Burdur Mehmet Akif Ersoy University between 11.12.2019 and 01.02.2020. The research is a descriptive epidemiological study. The universe of the research was formed by 12,800 students who are studying in Mehmet Akif Ersoy University's license programs in the city center of Burdur. The sample size had been calculated as 384 people using the formula which was used when the size of the universe was being learned. Sampling method was determined as convenience sampling, which is among the methods that are not based on probability. Due to the COVID-19 outbreak and school closures, it was evaluated the data of 283 people who were reached. In the study, 10 questions were asked about gender, place of residence, class level, perceived monthly income, education status and exposure to disasters; and 20 questions formed by scanning the literature on evacuation and muster areas were asked. Data analysis was done with SPSS 21 program. Percentage, mean ± standard deviation had used in data analysis. Results: Of participants in the research; 64.3% are women, and 44.2% live in the city center. Of participants; 32.5% study in the Faculty of Health Sciences, 31.8% in the fourth grade and 82.0% in the daytime education. Of participating students to the research had stated that 39.9% of them have information about evacuation in disasters and 42.4% of them have information about the meeting place in disasters. Participating students to the research stated that 50.5% of them had not had any knowledge about the availability of meeting places at the faculties / colleges where they were educated, 41.3% of them did not conduct training and exercises in the faculties / colleges where they were educated, 60.8% of them did not have information about the presence of the signs directing for disaster evacuation and muster area inside the school building. Conclusion: It was determined that the students had insufficient knowledge about the evacuation, mustering place, the existence of mustering areas, training and exercises for mustering areas and the signs directing them to the mustering areas.

Anahtar Kelimeler:Afet, acil durum, öğrenciler, tahliye, toplanma alanı.

Ayrıntılar


Yazarlar

ID Halil İbrahim KURTOĞLU ID Merve BALIKÇI ID Ayşe Nur TIKIR ID Aysun GÜZEL