Tr

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AFETE MÜDAHALE ÖZ-YETERLİLİK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş: Hemşireler, afetlerden etkilenen insanların bakımında çeşitli pozisyonlarda roller alırlar. Hemşirelik öğrencilerinin olası afetlere karşı hazırlıklarının okul eğitimleri sırasında başlaması farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin artması açısından önemlidir. Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin afete müdahale öz-yeterlilik durumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir. Araştırma, Mart-Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören 147 hemşirelik öğrencisi ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında sosyo-demografik soru formu ve Afete Müdahale Öz-yeterlilik Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Çalışmamızda, Afete Müdahale Öz-yeterlilik Ölçeği toplam puan ortalaması 65,0615,98 olarak bulundu. Afete Müdahale Öz-yeterlilik Ölçeği toplam puan ortalaması dördüncü sınıf öğrencilerinde daha yüksek olduğu saptandı. Afet yönetimiyle ilgili ders veya eğitim alan öğrencilerin toplam puan ortalaması, almayan öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü (t=7,913; p=0,000). Afete Müdahale Öz-yeterlilik Ölçeğinin puan ortalaması ile yaş arasında pozitif yönde korelasyon istatistiksel olarak anlamlı bulundu (r=0,392; p=0,000). Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda, afet yönetimi dersi alan öğrencilerin afete müdahale öz-yeterlilik durumlarının daha iyi olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler:Hemşirelik öğrencileri, Afet, Afet yönetimi, Öz-yeterlilik


En

ASSESSMENT OF NURSING STUDENTS' SELF-EFFICIENCY IN DISASTER RESPONSE

Introduction: Disasters nurses play an important role in a variety of positions in the care of people who affected by disasters. Especially, it is an issue that is extremely important for nursing students in disaster preparedness. Objective: This research was conducted to evaluate the self-efficacy of nursing students in disaster response. Method: This research was a cross-sectional study. The research was carried out with 147 nursing students studying at a foundation university in Istanbul between March and April 2021. Socio-demographic question form and Disaster Response Self-Efficacy Scale were used to collect data. Results: In our study, the total score average of the Disaster Response Self-Efficacy Scale was found to be 65.0615.98. Total scores of the Disaster Response Self-Efficacy Scale were found to be higher in fourth grade students. It was observed that the total average score of the students who took a course or training on disaster management was statistically significantly higher than the students who did not (t=7.913; p=0.000). There was a statistically significant positive correlation between the mean score of the Disaster Response Self-Efficacy Scale and age (r=0.392; p=0.000). Conclusion: As a result of this study, it was observed that the students taking disaster management course had better disaster response self-efficacy.

Anahtar Kelimeler:Hemşirelik öğrencileri, Afet, Afet yönetimi, Öz-yeterlilik

Ayrıntılar


Yazarlar

ID Elif Bülbül