Tr

COVID-19 salgını ile ilgili alınan önlemlere güven düzeyi ve COVID-19 salgınının neden olduğu anksiyete arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Giriş: Pandemi sürecinde insanların anksiyetelerini hangi faktörlerin nasıl ve ne kadar etkilediğini anlamak salgınla etkili mücadele edilmesini sağlamaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşayan insanların COVID-19’un neden olduğu anksiyete düzeyine etki eden faktörleri araştırmaktır. Yöntem: 751 kişi çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır ve veriler on-line toplanmıştır. Katılımcıların COVID-19'a karşı kaygı düzeyleri, baş dönmesi, uyku bozuklukları, tonik hareketsizlik, iştahsızlık ve karın sıkıntısını ölçen maddelerle belirlenmiştir. Katılımcıların COVID-19 ile ilgili olarak güvenlik güçlerinin, sağlık kuruluşlarının, halkın, iş yerlerinin ve kamu binalarının aldığı önlemlere ne kadar güvendiği belirlenmiştir. Bulgular: Katılımcılar COVID-19 ile mücadelede en çok sağlık kurumlarının ve güvenlik güçlerinin çalışmalarına güvenmektedir. COVID-19 anksiyete maddeleri arasında en yüksek ortalamaya sahip madde iştahsızlık, en düşük ortalamaya sahip madde ise tonik hareketsizliktir. Eğitim, aylık gelir, medeni durum, kronik hastalık, çocuk sayısı, sağlık kurumlarına güven, insanlara güven değişkenleri COVID-19 kaygısını anlamlı olarak yordamamıştır. COVID-19 ile ilgili güvenlik güçlerine güven tonik hareketsizliği ve karın ağrısını azaltıyorken ve kamu binalarına güven baş dönmesini azaltmıştır. Sonuç: Salgının neden olduğu anksiyete düzeyini azaltmak için COVID-19'a karşı alınan önlemler artırılmalıdır ve bu önlemler sürekli takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler:COVID-19, Salgın, Anksiyete, Güven


En

Determining the relationship between the level of trust in the measures taken regarding the COVID 19 epidemic and the anxiety caused by the COVID 19 epidemic

Introduction: Understanding which factors affect people's anxiety, how and to what extent, during the pandemic provides a more effective response to the epidemic. Purpose: The objective of this study is to investigate the factors affecting the anxiety level of people residing in Turkey caused by the COVID-19. Methods: 751 people participated in the study and data were collected online. The anxiety levels of the participants against the COVID-19 were determined by the items measuring dizziness, sleep disturbances, tonic immobility, appetite loss, and abdominal distress. It was determined that how much the participants trust the measures taken by security forces, health institutions, people, workplaces and public buildings regarding the COVID-19. Results: The participants trusted most the work of health institutions and security forces in coping with the COVID-19. Among the COVID-19 anxiety items, the item with the highest mean was appetite loss, while the item with the lowest mean was tonic immobility. Education, monthly income, marital status, chronic illness, number of children, trust in health institutions, trust in people variables did not significantly predict COVID-19 anxiety. Trust in security forces related to COVID-19 reduced tonic immobility and abdominal distress and trust in public buildings reduced dizziness. Conclusion: In order to reduce the level of anxiety caused by the pandemic, the measures taken against COVID-19 should be increased and these measures should be followed continuously.

Anahtar Kelimeler:COVID-19, Salgın, Anksiyete, Güven

Ayrıntılar


Yazarlar

ID SEFA MIZRAK