Tr

AFAD ve FEMA Stratejik Planlarının Afet Yönetimi ve Sendai Çerçevesi Açısından Analizi

Giriş: Yaşadığımız dünyada afet ve acil durumların her geçen gün daha şiddetli bir şekilde tecrübe edildiğine şahit olmaktayız. Bu olaylar meydana geldiğinde, etkili bir müdahale çalışması kadar, afet öncesi hazırlık ve planlama çalışmalarının önemi de ortaya çıkmaktadır. Afet öncesi planlama süreci ise kısa, orta ve uzun dönem çalışmaların yapıldığı, operasyonel, taktiksel ve stratejik planların hazırlandığı kapsamlı ve kısmen karmaşık süreçleri içermektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı’nın (FEMA) stratejik planlarını afet yönetimi evreleri ve Sendai Afet Risk Azaltımı Çerçevesi uygulama öncelikleri açısından analiz etmektir. Yöntem: Bu çalışmada nitel araştırmalar içerisinde yer alan doküman incelemesi ve içerik analizi yöntemleri kullanılmaktadır. FEMA ve AFAD’ın resmi internet sitelerinde yer alan stratejik planlar resmi dokümanlar olarak kabul edilmiş ve içerik analizleri MAXQDA20 nitel analiz programı kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Her iki kurumun planları değerlendirildiğinde, FEMA’nın stratejik planının amaç odaklı ve sade bir yapıda olduğu görülmektedir. FEMA’nın stratejik planı içerisinde zarar azaltma evresi öne çıkarken, AFAD stratejik planında müdahale evresi öne çıkmaktadır. FEMA Stratejik Planı içerisinde Sendai Çerçevesi önceliklerine yönelik riski anlamak başlığı daha fazla yer alırken, AFAD Stratejik Planı içerisinde etkili müdahale başlığı öne çıkmaktadır. Sonuç: Her iki kurumun planları karşılaştırıldığında, FEMA planının, zarar azaltma odaklı ve risk yönelimli, AFAD planının ise müdahale odaklı ve kriz yönelimli bir yapıda olduğu görülmektedir. Sonraki çalışmalar için stratejik plan analizlerine geçmiş yıllarında dahil edilerek daha kapsamlı bir çalışmanın yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:Afet yönetimi, Stratejik plan, AFAD, FEMA, Sendai


En

Analysis of AFAD and FEMA’s Strategic Plans in Terms of Disaster Management and Sendai Framework

Introduction: In the world we live in, we witness those disasters and emergencies are experienced more severely with each passing day. When these events occur, the importance of pre-disaster preparedness and planning is as significant as an effective response. The pre-disaster planning process, on the other hand, includes comprehensive and partially complex processes in which short, medium and long-term studies are carried out and operational, tactical and strategic plans are prepared. Purpose: The aim of this study is to analyze the strategic plans of the Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD) and the Federal Emergency Management Agency (FEMA) in terms of disaster management phases and implementation priorities of the Sendai Disaster Risk Reduction Framework. Methods: In this study, document analysis and content analysis methods, which are included in qualitative research, are used. Strategic plans on the official websites of FEMA and AFAD were accepted as official documents and content analyzes were made using the MAXQDA20 qualitative analysis program. Results: When the plans of both institutions are evaluated, it is seen that FEMA's strategic plan is more purpose-oriented and has a simple structure. While the mitigation phase comes to the fore in FEMA's strategic plan, the response phase remarks in AFAD's strategic plan. While the title of understanding the risk towards Sendai Framework priorities is more prominent in the FEMA’s Strategic Plan, and effective response stands out in the AFAD’s Strategic Plan. Conclusion: When the plans of both institutions are compared, it is seen that the FEMA’ plan is mitigation and risk-oriented, while the AFAD’s plan is more response and crisis-oriented. For future studies, it is suggested that a more comprehensive study can be done by including strategic plan analyzes in the past years.

Anahtar Kelimeler:Afet yönetimi, Stratejik plan, AFAD, FEMA, Sendai

Ayrıntılar


Yazarlar

ID Bektaş SARI