Tr

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Stratejik Planlarının Değerlendirilmesi

Giriş: Stratejik planlar; politikalar ile eylemler arasında köprü görevi görmektedir. Özellikle afet yönetiminde kurulan bu köprü kritik öneme sahiptir. Afet yönetimi alanında hazırlanan stratejik planlar, bütünleşik afet yönetimi sisteminin etkinliğinde belirleyicidir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, geliştirilen ölçek ve stratejik yönetim bakış açısıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 2013-2017 ve 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik planlarının değerlendirilmesidir. Yöntem: Temelde nitel bir araştırma metodolojisi benimsenmesine rağmen, daha objektif bir yaklaşım sergileyebilmek adına sayısal bir ölçek uygulanmasının yararlı olacağı kabul edilmiştir. Planlar değerlendirilirken geliştirilen ölçekten faydalanılarak puanlandırma yapılmış ve en sonunda planlar bu puantaj sayesinde kıyaslanmıştır. Bulgular: Stratejik planlar ölçeğe göre değerlendirildiğinde, 2013-2017 Stratejik Planı 19 puan ile ‘‘iyi’’, 2019-2023 Stratejik Plan ise 25 puan ile ‘‘çok iyi’’ olarak belirlenmiştir. Sonuç: 2019-2023 Stratejik Plan’ının, 2013-2017 Stratejik Planı’na göre daha iyi hazırlanmış olduğu görülmektedir. Özellikle durum analizi, misyon ve vizyon bileşenlerinin hazırlanmasında ilerleme kaydedildiği aşikardır.

Anahtar Kelimeler:Afet Yönetimi, Stratejik Yönetim, Stratejik Plan


En

Evaluation of Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD) Strategic Plans

Introduction: Strategic plans; It acts as a bridge between policies and actions. Especially in disaster management, this bridge is of critical importance. The strategic plans prepared in the field of disaster management are decisive in the effectiveness of the integrated disaster management system. Purpose: The aim of this study is to evaluate the strategic plans of the Disaster and Emergency Management Presidency, covering the years 2013-2017 and 2019-2023, with the developed scale and strategic management perspective. Methods: Although a qualitative research methodology was adopted, it was accepted that it would be useful to apply a numerical scale in order to exhibit a more objective approach.While evaluating the plans, scoring was made by using the developed rubric and finally the plans were compared thanks to this scoring system. Results: When the strategic plans examined were evaluated according to the rubric, the 2013-2017 Strategic Plan was determined as "good" with 19 points, and the 2019-2023 Strategic Plan was determined as "very good" with 25 points. Conclusion: It is seen that the 2019-2023 Strategic Plan is better prepared than the 2013-2017 Strategic Plan. It is obvious that progress has been made especially in the preparation of the situation analysis, mission and vision components.

Anahtar Kelimeler:Afet Yönetimi, Stratejik Yönetim, Stratejik Plan

Ayrıntılar


Yazarlar

ID Eyyüp Yildiz ID Murat Can Duruel