Tr

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Giriş: Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) Bölümü öğrencileri için sportif faaliyetler önemli bir yere sahiptir. Sportif davranışın gerçekleştirilebilmesi için spora yönelik tutumun belirlenmesi ve gerekli ise bu tutumu yükseltici faaliyetlerin yapılması önemlidir. Amaç: Bu araştırmanın amacı AYAY Bölümü öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının (SYT) belirlenmesi şeklinde belirlenmiştir. Yöntem: Kesitsel tipte tasarlanan araştırmada veriler yüz-yüze gerçekleştirilen görüşmelerde anket formu kullanılarak toplanmıştır. Örneklem seçiminde basit rastgele örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırma analizleri 236 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların %70,3 ile çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Yaş ortalaması 21,02±1,69, Beden Kitle İndeksi (BKİ) ortalaması 21,60±2,74 ve SYT puanı ortalaması 77,48±20,81 olarak tespit edilmiştir. SYT ile yaş ve haftalık spor yapma sıklığı arasında pozitif anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Erkeklerin, spor derslerinin mesleği için önemli olduğunu düşünenlerin, daha önce amatör ve lisanslı sporcu olanların, halı saha vb. etkinliklere katılanların, ailesi tarafından spora teşvik edilenlerin ve ailesinde sporcu bulunanların spora yönelik tutumlarının diğer katılımcılara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak Gümüşhane Üniversitesi AYAY bölümü öğrencilerinin SYT’lerinin orta düzeyde olduğu ve yaş, cinsiyet, ailenin spora yaklaşımı, geçmiş spor deneyimi, spor derslerinin meslek için önemi gibi faktörlerin bu tutumu üzerinde değişikliğe sebep olduğu tespit edilmiştir. Eğitim ve meslek hayatlarında başarılı olabilmeleri için AYAY öğrencilerinin SYT’yi arttıracak çalışmaların yapılmasının gerekliliği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler:Acil Yardım, Afet Yönetimi, Fiziksel Aktivite, Spor, İtfaiye


En

Determining The Attitude Of Students Of Emergency Aid And Disaster Management Department To Sports

Introduction: Sports activities have an important place for the students of the Emergency Aid and Disaster Management (EADM) Department. To realize the sportive behavior, it is important to determine the attitude towards sports and, if necessary, to carry out activities that increase this attitude. Purpose: The aim of this research was to determine the attitudes towards sports (ATS) of AYAY Department students. Methods: In the study, which was designed as a cross-sectional type, data were collected using a questionnaire form in face-to-face interviews. Simple random sampling technique was used in sample selection. Research analyzes were carried out on 236 questionnaires. Results: Women constitute most of the participants with 70.3%. The average age was 21.02 ± 1.69, the average BMI was 21.60 ± 2.74 and the mean ATS score was 77.48 ± 20.81. A positive significant relationship was found between ATS and age and weekly exercise frequency. It was determined that men, those who think sports lessons are important for their profession, those who were amateur and licensed athletes before, those who were encouraged to sport by their families, and those with athletes in their family were found to have higher attitudes towards sports than other participants. Conclusion: As a result, it has been determined that the ATS of Gümüşhane University AYAY department students is moderate and factors such as age, gender, family's approach to sports, past sports experience, and the importance of sports lessons for the profession cause a change on this attitude. For AYAY students to be successful in their education and professional life, it has been revealed that it is necessary to carry out studies that will increase ATS.

Anahtar Kelimeler:Acil Yardım, Afet Yönetimi, Fiziksel Aktivite, Spor, İtfaiye

Ayrıntılar


Yazarlar

ID Ramazan Aslan ID İrem Cantürk ID Emine Pekel