Tr

Sağlıkla İlgili Bölümlerde Okuyan Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Disiplinlerarası Eğitim Algılarının Ekip Çalışması Tutumlarına Etkisi

Giriş: Ekip çalışması sağlık profesyonelleri arasında başarıya ulaşmanın altın anahtarıdır. Çeşitli sağlık meslekleri arasındaki zorunlu ekip çalışması, eğitimde disiplinlerarası bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu kapsamda sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerin ekip çalışmasını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu çalışmalara pozitif yönde katkı sunacak faaliyetlere dikkat çekilmesinin önemi günümüzde daha da artmaktadır. Amaç: Araştırmanın amacı disiplinlerarası bir ekibin üyeleri olacak olan sağlıkla ilgili eğitim veren bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin disiplinlerarası eğitim algılarının ekip çalışması tutumları üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Yöntem: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı tipte gerçekleştirilen araştırmaya sağlık alanında öğrenim gören son sınıf 269 öğrenci dahil edilmiştir. Normal aralığa girmeyeyen 28 veri, veri setinden çıkarılmış ve analiz 241 veri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Veriler; 28 Şubat – 15 Mart 2022 tarihleri arasında online anket formu kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %17’si erkekler, %83’ünü kadınlar oluşturmaktadır (n=241). “Disiplinlerarası Eğitim Algısı Ölçeği (DEAÖ)” ve ‘’Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği (EÇTÖ)’’ toplam puan ortalamalarıyla bölümler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca öğrencilerin akademik not ortalaması arttıkça istatiksel olarak DEAÖ ve EÇTÖ puanlamalarında da artış görülmektedir. Sonuç:. Disiplinlerarası eğitimin ekip çalışması üzerine pozitif yönde bir etkisi bulunmaktadır. Çalışma akademik ortalama ile ekip çalışması tutumu arasındaki olumlu etkiyi ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler:Disiplinlerarası,Ekip Çalışması, Sağlık


En

The Effect of Perceptions of Interdisciplinary Education on Teamwork Attitudes of Senior University Students Studying in Health-Related Departments

Introduction: Teamwork is the golden key to success among healthcare professionals. Mandatory teamwork between various health professions reveals the need for an interdisciplinary approach in education. In this context, the importance of determining the factors affecting the teamwork of the students studying in the field of health and drawing attention to the activities that will contribute to these studies in a positive way is increasing. Purpose: The main purpose of the research is to investigate the effect of interdisciplinary education perceptions of students studying in health departments, who will be members of an interdisciplinary team, on teamwork perceptions. Method: 269 senior students studying in the field of health participated in the descriptive-relationship-seeking research. 28 data that did not fall into the normal range were excluded from the data set and the analysis was performed on 241 data. Data; It was collected between 28 February – 15 March 2022 using an online questionnaire. Results: Of the students participating in the study, 17% were boys and 83% were girls (n=241). A statistically significant difference was found between the total score averages "Interdisciplinary Education Perception Scale (IEPS - TR)" and "Team Work Attitude Scale (T-TAQ)" of the departments (p<0.05). - In addition, as the academic grade point average of the students increases, statistically, there is an increase in the IEPS - TR and T-TAQ scores. Conclusions: Interdisciplinary education has a positive effect on teamwork. The study revealed the positive effect between academic average and teamwork attitude.

Anahtar Kelimeler:Disiplinlerarası,Ekip Çalışması, Sağlık

Ayrıntılar


Yazarlar

ID Yusuf Uyan ID Ahmet Gülsoy ID Mahinur Durmuş İskender